Archive for ינואר, 2010

הטיפול המיני

ינואר 25, 2010

הטיפול המיני מאפשר לזוגות לא להיוותר מתוסכלים ובלתי מסופקים בגלל שהמערכת האינטימיות שלהם לקויה או מעוותת, בגלל בעיה כל שהיא המעיבה על הקשר המיני וממילא גם על הקשר בכלל. הטיפול המיני מאפשר  למתקשים ליהנות מיחסי מין או למי מהם שאינם מסוגלים לקיימם כלל להתוודע אל הסיבות והגורמים לקשיים ולהתגבר עליהם.

הטיפול המיני מהווה מסגרת שבה מציפים בני הזוג בפני המטפל או המטפלת את הבעיות הקשורות לתחום המיני בפרט ולמערכת הזוגית בכלל. כאשר הם מתוודעים לשורשי הסיבות המעיבות על היחסים בינהם הם יכולים למקד את תשומת הלב באופן שבו משפיעים היחסים בינהם גם ובעיקר על יחסי המין שלהם.

הטיפול המיני הוא תהליך המחייב גיוס משאבים רגשיים ותעצומות נפשיים בלתי מבוטלים. יעילות הטיפול המיני מותנית ברצון של בני הזוג להבין את הסיבות למכשולים ולקשיים בתחום המין ולמצוא את מקורות הרצון, הכוח, התבונה, הרגישות, ההתחשבות והאכפתיות על מנת להשיב את האיזון למערכת שנפגעה או נפגמה ולהמשיך – או, אולי,להתחיל – ליהנות מיחסי מין סדירים, תקינים ומהנים, אשר בוודאי יעשו טוב ליחסים בינהם ויעצימו את הזוגיות שלהם.

הטיפול המיני עשוי להיות ממוקד וקצר מועד, אם וככל שבני הזוג מאתרים את הבעיה המפריעה להם בתחום זה.  אבל, הטיפול המיני הוא עלול לארוך זמן ממושך יותר, ככל שבעיות בתחום המיני הן ביטויין של בעיות במערכת הזוגית בכלל.

הצלחת הטיפול המיני מחייבת את בני הזוג לא להאשים איש את זולתו בבעיות שהתגלעו ביחסים בינהם אלא ברצון ובנכונות להכיר בבעיות ולהבין כי העדר פתרון עלול להחריפן ולהחמירן בעוד שפתרונן עשוי להשליך על כל היבטי החיים שלהם.

הטיפול המיני חיוני, הכרחי ולמעשה אינו סובל דיחוי כאשר בעיות מתמשכות בתחום המיני מערערות את בסיס הקשר הזוגי ומאיימות לפרקו. לכן, חברות וחברים, זוגות יקרים, אל תהססו לפנות לטיפול כאשר אתם חשים ש –אכן – הגיעו מים עד נפש: קיום הכלל "ונשמרתם לנפשותיכם מאוד", מצדיק ולמעשה מחייב אתכם ללכת לטיפול. הטיפול המיני הוא קרש ההצלה של הזוגיות שלכם. לא פחות.